محتوای مرتبط با برچسب: نامه باران
محصول
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین حق‌پناه» است که برای استفاده‌ی معلمان و مربیان عصر رسانه‌ها در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ منتشر شده است.

محصول
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۳۹۹

آنچه پیش رو دارید مجموعه مقالات پژوهشگر ارجمند جناب آقای «حسین غفاری» است که با عنوان «چالش‌های معلمی در دنیای صفر و یک‌ها» در ماهنامه رشد معلم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ منتشر شده است.