دسته‌بندی موضوعی والدگری عصر دیجیتال

چطور استفاده از رسانه‌های نمایشی، بازی‌های دیجیتال، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی را در خانواده مدیریت کنیم؟

مخاطب دوره
پایان یافته

بررسی تاثیر رسانه‌های دیجیتال در تربیت فرزندان و راهنمای عملیاتی مدیریت فرزندان در آموزش مجازی

مخاطب دوره
پایان یافته