به زودی
مدرسه آینده

تغییرات ضروری و اجتناب ناپذیر مدارس در دوران پساکرونا کدام است؟
:: ویژه مدیران و کادر آموزشی و اجرایی مدارس
:: ۴ جلسه، ۸ ساعت فشرده در دو هفته

به اشتراک گذاری:
اطلاعات دوره آموزشی
دسته‌بندی موضوعی:
تاریخ شروع
مرداد ۹۹
تاریخ پایان
شهریور ۹۹