پایان یافته
سواد اینترنت (مقدماتی)
به اشتراک گذاری:
اطلاعات دوره آموزشی
دسته‌بندی موضوعی:
تاریخ شروع
مرداد ۹۹
تاریخ پایان
شهریور ۹۹
ظرفیت
15 نفر
نشانی محل برگزاری
مجازی